Avís legal

Les dades personals facilitades, ja sigui a través dels formularis o mitjançant les adreces de correu electrònic que figuren en aquest web, s’integraran en els corresponents fitxers propietat de l’AJUNTAMENT DE BEGUES. El tractament que es pugui derivar d’aquestes dades personals se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’AJUNTAMENT DE BEGUES garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals recollides, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’AJUNTAMENT DE BEGUES, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

AJUNTAMENT DE BEGUES
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Torres Vilaró, 4
08859 Begues (Barcelona)
begues@begues.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.